Regulamin

Regulamin organizowania wycieczek i imprez

turystyczno – krajoznawczych

w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie  warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły  i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001r Nr 135, poz. 1516 z późn. zm.) ustala się poniższe zasady organizowania wycieczek i imprez krajoznawczo – turystycznych w Zespole Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu:

 

 

Rozdział I

Postanowienia wstępne

 

 1. Wycieczki i imprezy turystyczno – krajoznawcze mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych lub pozaszkolnych.
 2. Wycieczki i imprezy turystyczno – krajoznawcze mogą przyjmować następujące formy:

1)      wycieczki przedmiotowe,

2)      wycieczki turystyczno – krajoznawcze,

3)      imprezy turystyczno – krajoznawcze i turystyki kwalifikowanej takie jak: spływy, rajdy rowerowe, biwaki, rajdy, zloty, złazy, obozy wędrowne itp.,

4)      imprezy wyjazdowe związane z realizacją programu nauczania, np. warsztaty, turnieje itp.,

5)      inne wycieczki/imprezy wynikające z organizacji nauczania i roku szkolnego.

3.      Wycieczki i imprezy określone w pkt. 2 ust. a, b, c, d muszą być organizowane w uzgodnieniu z uczniami, w przypadku uczniów niepełnoletnich z ich rodzicami/prawnymi opiekunami, oraz ujęte w rocznym planie wycieczek zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną. Wycieczki określone w pkt 2 ust. e są organizowane na zlecenie Dyrektora Szkoły.

4.      Wycieczki określone w pkt. 2 ust. b, c, d, mogą trwać do 3 dni i mogą być organizowane tylko jeden raz w roku szkolnym. Planuje, organizuje i prowadzi je wychowawca klasy.

5.      Wycieczki przedmiotowe planują, organizują i prowadzą nauczyciele przedmiotu.

 

 

Rozdział II

Organizacja wycieczek

 

 1. Dyrektor szkoły spośród osób organizujących wycieczkę szkoły wyznacza kierownika wycieczki.
 2. Kierownik wycieczki jest odpowiedzialny za organizację oraz prawidłowy i bezpieczny przebieg wycieczki lub imprezy turystyczno – krajoznawczej.
 3. Kierownik wycieczki najpóźniej na tydzień przed jej planowanym terminem informuje dyrektora lub wicedyrektora ds. dydaktycznych o założeniach wycieczki.
 4. Kierownik wycieczki najpóźniej na 3 dni przed jej planowanym terminem przedstawia dyrektorowi lub wicedyrektorowi ds. dydaktycznych kompletną dokumentację wycieczki.
 5. Dokumentacja wycieczki zawiera:

1)      kartę wycieczki z jej harmonogramem i preliminarzem (w dwóch egzemplarzach),

2)      listę uczestników wycieczki zawierającą: nazwisko i imię uczestnika, adres zamieszkania (w dwóch egzemplarzach),

3)      pisemne zgody rodziców w przypadku uczniów niepełnoletnich,

4)      oświadczenie opiekunów nie będących nauczycielami o przyjęciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów,

5)      rozliczenie wycieczki.

 1. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wydaje dyrektor lub wicedyrektor ds. dydaktycznych poprzez podpisanie karty wycieczki i listy uczestników.
 2. Zorganizowanie wycieczki bez uzyskania zgody dyrektora lub wicedyrektora ds. dydaktycznych stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
 3. Udział ucznia w wycieczkach przedmiotowych odbywających się w czasie zajęć lekcyjnych jest dla uczniów obowiązkowy.
 4. Zgodę na wycieczkę i imprezę zagraniczną wydaje dyrektor szkoły po powiadomieniu o jej organizacji organu nadzoru pedagogicznego oraz organu prowadzącego szkołę. Czynności te kierownik wycieczki musi wykonać najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym wyjazdem.
 5. Uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie, nie mogą brać udziału w wycieczkach.
 6. Organizacja i program wycieczek powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań, potrzeb uczniów i ich możliwości.
 7. Niedotrzymanie terminów lub dostarczenie dokumentacji niekompletnej jest równoznaczne z odmową akceptacji wycieczki.

 

Rozdział III

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas wycieczek

 

 1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły.
 2. Opiekunami powinni być nauczyciele lub rodzice uczniów. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na wykonywanie obowiązków opiekuna przez inne osoby.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki określa się liczbę uczniów przypadających na jednego opiekuna:

1)      podczas wycieczek na terenie tej samej miejscowości – 30 osób

2)      podczas wycieczek poza jej teren – 15 osób

3)      podczas wycieczek turystyki kwalifikowanej – 10 osób

 1. Wycieczki piesze na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych           i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000m.n.p.m. mogą prowadzić wyłącznie  przewodnicy turystyczni.
 2. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych (szczególnie przy planowaniu wycieczek pieszych górskich), należy wycieczkę odwołać.
 3. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą i podczas ruchu drogowego.
 4. Osoby pozostające pod opieką szkoły mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie kąpielisk i pływalni w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.
 5. Kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub ratowników i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły.
 6. Kajaki, łodzie i inny sprzęt pływający, z którego korzystają uczestnicy wycieczek, wyposaża się w sprzęt ratunkowy.
 7. Ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi oraz posługiwania się wyposażeniem ratunkowym.
 8. Niedopuszczalne jest używanie łodzi, kajaków, desek windsurfingowych itp. podczas silnych wiatrów i złych warunków pogodowych.
 9. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać stan liczebny uczniów.
 10. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
 11. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
 12. Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone do przewozu osób pojazdy.
 13. Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 14. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
 15. Wycieczki powinny rozpoczynać i kończyć się w wyznaczonym w harmonogramie  wycieczki miejscu.

 

Rozdział IV

Obowiązki kierownika wycieczki

 

 1. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być pracownik pedagogiczny szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.
 2. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:

1)      ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,

2)      jest instruktorem harcerskim,

3)      posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

 1. Kierownikiem obozu wędrownego może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych lub posiadająca uprawnienia wymienione w ust. 2 pkt. c).
 2. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba posiadająca uprawnienia wymienione w ust. 2 pkt c) bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.
 3. Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności:

1)      opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,

2)      opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,

3)      zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,

4)      zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,

5)      określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,

6)      nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,

7)      organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,

8)      dokonuje podziału zadań wśród uczestników,

9)      dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,

10)  dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu,

11)  dowody finansowe, będące podstawą rozliczenia wycieczki (rachunki, paragony, oświadczenia itp.), są przechowywane przez kierownika wycieczki do końca danego roku szkolnego.

 

 

Rozdział V

Obowiązki opiekunów

 

 1. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.
 2. Opiekun w szczególności:

1)      sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami,

2)      współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,

3)      sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

4)      nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,

5)      wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.

 

Rozdział VI

Ramowy regulamin wycieczki/imprezy i obowiązki jej uczestników

 

 1. Uczniowie niepełnoletni dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców lub prawnych opiekunów na udział w wycieczce.
 2. Uczestników wycieczki/imprezy obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki.
 3. W czasie wycieczki/imprezy obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa.
 4. Obowiązuje całkowity zakaz  palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków.
 5. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.
 6. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność.
 7. W trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się „czasu wolnego”, a uczniowie przebywają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.
 8. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika wycieczki.
 9. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.
 10. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki.
 11. W przypadku złego samopoczucia uczestnik wycieczki zgłasza się do kierownika lub opiekuna.
 12. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu,  będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły.

 

 

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

 

 1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych, mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazana przez dyrektora. Listę tych uczniów kierownik wycieczki dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.
 2. Wszyscy opiekunowie oraz uczestnicy wycieczki zobowiązani są zapoznać się z regulaminem i harmonogramem wycieczki.
 3. Kierownik i opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia.
 4. Ramowy regulamin wycieczki określony w rozdziale VI podpisują wszyscy uczestnicy wycieczki.
 5. Klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane w ramach lekcji w celu realizacji programu nauczania nie stanowi wycieczki w rozumieniu niniejszego regulaminu. Nauczyciel organizujący takie wyjście, musi uzyskać na nie zgodę dyrektora lub wicedyrektora ds. dydaktycznych. Wyjście należy odnotować w dzienniku lekcyjnym.
 6. Ustalenia punktu 4 nie dotyczą lekcji wychowania fizycznego.
 7. W sprawach  nieuregulowanych w  niniejszym Regulaminie zastosowanie mają inne przepisy stanowiące prawo.